Related Subjects
 

Nghiên cứu mối tương quan giữa cá nổi nhỏ và cấu trúc các trường hải dương ở vùng biển phía tây Vịnh Bắc Bộ

Author(s): Hùng B, Bo DV

Abstract

Kết quả cho thấy, tương quan cá-môi trường biểu hiện tốt nhất trong tháng 12 (R=0,7) và yếu nhất ở tháng 4 (R=0,45). Nhìn chung, tương quan trong các tháng mùa đông (tháng 12, tháng 1 - có hệ số R trung bình 0,68) biểu hiện tốt hơn so với các tháng mùa hè (tháng 6, 7, 8 – có hệ số R trung bình 0,6); các tháng mùa thu (tháng 10, 11) có hệ số R trung bình 0,53 và các tháng mùa xuân (tháng 4, 5) có hệ số R trung bình 0,47. Mật độ cá nổi nhỏ và một số đặc trưng cơ bản của cấu trúc thủy động lực và môi trường vùng biển phía tây VBB đã được phân tích và xác định, theo đó vùng mật độ cao có xu hướng tập trung về phía dải nhiệt ấm 26-29oC, dị thường nhiệt tầng mặt dương 1-3oC, gradien ngang nhiệt mặt biển nhỏ hơn 0,1oC/10km (vùng ít biến động nhiệt), độ muối cao 33-33,5 ‰, gradien ngang độ muối tầng mặt dưới 0,05‰/10km (vùng ít biến động muối), tốc độ dòng chảy trung bình 10-30cm/s (vùng nước động vừa phải) và giầu có nguồn thức ăn cơ sở. Đây được xem là những khoảng sinh thái thuận và là chỉ thị mức độ tập trung cá nổi nhỏ ở vùng biển phía tây VBB.Những thông tin trên đây là là cơ sở cho việc xác định các biến môi trường phục vụ công tác dự báo ngư trường khai thác cá nổi nhỏ.

Similar Articles

Climate variability, fish, and fisheries

Author(s): Lehodey P, Alheit J, Barange M, Baumgartner T, Beaugrand G, et al.

Some characteristics of oceanic fisheries in coastal Vietnam in 2012

Author(s): Hùng BT, Nghĩa NV, Linh NĐ, Vụ TV

Environmental correlates of Antarctic krill distribution in the Scotia Sea and southern Drake Passage

Author(s): Janet RDS, Thorpe S, Fielding S, Murphy E, Trathan P, et al.

The large scale survey system - LSSS, a new post processing system for multi frequency echo sounder data

Author(s): Korneliussen RJ, Ona E, Eliassen IK, Heggenlund Y, Patel R, et al.

Pelagic fish abundance in relation to regional environmental variation in the Gulf of Finland, northern Baltic Sea

Author(s): Peltonen H, Luoto M, Pääkkönen JP, Karjalainen M, Tuomaala A

Sardine potential habitat and environmental forcing off western Portugal

Author(s): Zwolinski JP, Oliveira PB, Quintino V, Stratoudakis Y